Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Drewniany Guzik działającym pod adresem: www.drewnianyguzik.pl

 

Informacje ogólne

1. Sklep Drewniany Guzik jest prowadzony przez firmę:

DG Jolanta Sroka
ul. Nad Pokrzywką 16a
61-312 Poznań
NIP: 7681527484
REGON: 302219101

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3 . Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

DG - należy przez to rozumieć firmę "DG Jolanta Sroka"

Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy DrewnianyGuzik.pl prowadzony przez "DG" na swoim portalu internetowym pod adresem www.drewnianyguzik.pl .

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez DG, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www.drewnianygzuik.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

4. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

5. Oferta przedstawiona w sklepie www.drewnianygzuik.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

 

Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. "DG" zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już
zamówionych w Sklepie.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
a) przelewem bankowym - na konto firmy  "DG Jolanta Sroka"  20 1140 2017 0000 4702 0379 0029  tytułem "DrewnianyGuzik.pl: numer zamówienia".

 

Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: kontakt@drewnianyguzik.pl

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia
zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego
zamówienia do realizacji;
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu
informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące
konto bankowe nr: 20 1140 2017 0000 4702 0379 0029  DG Jolanta Sroka, ul. Nad Pokrzywką 16a, 61-312 Poanań, Bank: Multibank tytułem "DrewnianyGuzik.pl: numer zamówienia".
 Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

6. Sklep DrewnianyGuzik.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień
niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak
również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu.  W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

 

Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do
20:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do
wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do maksymalnie 14 dni (10 dni roboczych)  liczonych od momentu zarejestrowania przelewu na koncie, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Przy każdym produkcie określony jest czas realiazacji zamówienia. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 14-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. DG
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia  terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia.
Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są przez Pocztę Polską.

2. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do
kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt zależy od rodzaju wybranej przesyłki.

3. O szczegółach doręczenia, takich jak  numer nadania, poinformujemy w mailu wsyłanym w momencie przekazania paczki na Poczcie Polskiej.

 

Zmiany w zamówieniu

1. Ze względu na to, że większość naszych produktów jest szytych pod aktualne
zamówienie (nie posiadamy magazynu produktów) zmiany w zamówieniu są bardzo
ograniczone.

2. Zmiany dotyczące produktów szytych na miarę można zgłaszać w ciągu 24h od chwili
złożenia zamówienia. W przypadku chęci dokonania zmiany prosimy o jak najszybszy
kontakt na adres emailowy kontakt@drewnianyguzik.pl

 

Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy Zwroty

1. DG odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Kupujący może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.


3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności
wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:
      "DG" Jolanta Sroka
       Zwrot DrewnianyGuzik.pl
       ul. Nad Pokrzywką 16a
       61-312 Poznań

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze. 


5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty szyte na miarę, tkaniny cięte z metra).

6. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

7. W stanie nienaruszonym jest towar, który:
    * nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony;
    * jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;
    * posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta;
    * zwracany jest z oryginalnym dowodem zakupu.

8. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz kosztom przesyłki do klienta. Pieniądze
są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem
bankowym na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa w pkt 2 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

 

Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy  odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:
       "DG" Jolanta Sroka
        Reklamacja DrewnianyGuzik.pl
        ul. Nad Pokrzywką 16a
      61-312 Poznań

2. Do przesyłki należy załączyć:
    - oryginalną fakturę.
    - rachunek z Poczty Polskiej potwierdzający koszt wysyłki.
    - opis reklamacji
    - Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.

3 .Klient w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i  niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.)

6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

7. Klient może skorzystać z adresu Działu Kontroli Jakości i w wygodny sposób przekazać swoje uwagi dotyczące pracy naszej firmy. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należną mu uwagą i jeśli to konieczne, podejmiemy odpowiednie kroki naprawcze.

8. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do "DG" za pobraniem nie będą odbierane.

9.W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.

10.Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.

11.W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep  zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.

12.W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.

13.Okres gwarancji - 2 lata. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ( w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia ) przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2. Dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy i nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 15 RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2013 i jego postanowienia stosuje
się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. DG uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści
Regulaminu w przypadku:

a) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania
orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób
świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub
udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłatyalbo zmieniających sposób ich spełnienia,

b) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym

c) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad

komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

d) siły wyższej.

3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu DG zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.DrewnianyGuzik.pl

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.